دسته بندی

واقع نگری

واقع نگری

 

 

در بخشی از این کتاب آمده است,تاریخ را سانسور نکنید
اگر روی نسخهی خوش بینانهی تاریخ پافشاری کنیم, خودمان و بچه های مان را از حقیقت محروم کرده ایم. شواهدی از گذشتهی ناخوشایند ما وجود دارد, بسیار وحشتناک است, اما منبعی عالی به شمار می رودکه باعث می شود قدر داشته های امروز را بدانیم و امیدوار باشیم نسل های آینده, همانند نسل های گذشته, بر افت و خیزها غلبه کنند و به روندهای طولانی مدت منتهی به صلح, رونق و راه حل های مشکلات جهانی, ادامه میدهند.
واقع نگری یعنی ...وقتی داریم اخبار منفی دریافت می کنیم، یادمان باشد اطلاع رسانی در مورد حوادث بد بیش تر اتفاق می افتد و  وقتی شرایطی بهبود پیدا می کند، معمولا چیزی دربارهاش نمی شنویم. برای کنترل غریزهی منفی نگری، منتظر اخبار بد نباشید.

 بهتر و بد. سعی کنیم بین سطحی مثل بد، و مسیری برای تغییر، مثل بهتر، تمایز قائل شویم. خودمان را متقاعد کنیم که چیزها ممکن است بد و در عین حال یهتر از گذشته باشند.
اتفاقات خوب در اخبار نمی آیند. اتفاقات خوب تقریبا هیچ وقت گزارش نمی شوند. این یعنی اخبار، تقریبا همیشه بد است. وقتی اخبار بد می بینیم، از خودمان بپرسیم اگر خبر مثبت هم بود، به              گوش مارسید یا نه
در رسانه، خبری از دستاوردهای تدریجی نیست. وقتی روندی به تدریج بهبود پیدا می کند و با افتهای دورهای همراه است، بیشت تر متوجه افتهای دورهای می شویم تا پیشرفت کلی.
  اخبار بیش تر به معنای رنج بیش تر نیست. گاه بیش تر شنیده شدن اخبار بد، به دلیل رصد بیش تر درد و رنج مردم است، نه بدتر شدن دنیا.
 حواسمان به گذشته های خوش رنگ و لعاب باشد. آدمها معمولا از تجربه های قبلی شان به خوبی یاد می کنند و ملت ها نیز اغلب، تاریخشان را می ستایند.