دسته بندی

نوبلی ها
سخن روز
رولف دوبلی

رولف دوبلی

ریسک به طور کامل قابل روئیت نیست.همواره مسیرهای جایگزین را در نظر بگیر.موفقیتی که با معامله های ریسک پذیر به دست بیاید نسبت به موفقیتی که با شیوه ملال آور حاصل شود ارزش کمتری دارد.کتاب هنر شفاف اندیشیدن

تازهای کتاب و محصولات بوک شهر