دسته بندی

مرگ

مرگ

مرگ اثر تاد می  Todd Mey
کتاب به یکی از پیچیده ترین و البته واقعی ترین قسمت های زندگی هر انسانی می پردازد «مرگ» که چطور باید و بهتر است با آن روبرو شود و نه گریز و فرار و نه توهم و نامیرایی
کتاب از زوایا و مکاتب‌ و بینادهای مختلف و‌ متفاوتی به مفهوم و واقعیت مرگ می پردازد 
کتاب را از این جهت بخوانیم که بدانیم میشود به مرگ ، آگاهانه و هوشمندانه فکر کرد و نقطه مشترکی بین تفکرات کاملا متضاد و متفاوت در مرگ پیدا کرد
 
 
قسمت هایی از کتاب
نخست مرگ پایان ما و پایان تجربه ماست. دوم، این پایان نوعی دستاورد یا هدف نیست؛ فقط متوقف شدن است و بس. سوم، مرگ هم امری است محتوم و هم نامعلوم. ما مطمئنیم که خواهیم مرد، ولی نمی دانیم کی. بنابراین مرگ نه تنها نقطه پایان زندگی ماست، بلکه بر سراسر آن سایه انداخته است. و در نهایت این سه خصوصیت باعث می شود تا به تردید بیافتیم که آیا زندگی ما اصلا معنایی دارد یا نه.
 
میرایی به رخدادهای زندگی ما معنی می بخشد و به ما کمک می کند تا آن معنا را در زندگی مان پیگیری کنیم. اگر فرد مدت محدودی زنده باشد، آنگاه نحوه زندگی و اعمال او مهم خواهد بود. اصرار دین هم همین است: ساختن چیزی از زندگی که به حق اهمیت داشته باشد.
 
مرگ تضمین می کند که نوبت به همه می رسد. مرگ تضمین می کند که هر کسی اجازه دهد که نوبت به دیگران هم برسد. مثل رد کردن چوب مسابقه دو امدادی به نسل بعد.