دسته بندی

نوبلی ها
سخن روز
انوره دو بالزاک

انوره دو بالزاک

زنان،صاحب استعدادهای تقلیدناپذیر هستند،بی اینکه کلماتی دلنشین بر زبان آورند می توانند احساسات خود را بیان کنند،فصاحت شان مخصوصا در لحن کلام،در ادا و حرکات،در رفتار و نگاه آنهاست.(کتاب زن سی ساله)