دسته بندی

نوبلی ها
سخن روز
کارن هورنای

کارن هورنای

اولین راه حل تضادهای درونی ، پنهان ساختن تمایلات ملایم و حاکی از مهرطلبی ، و ظاهر ساختن تمایلات برتری طلبانه است. (عصبیت و رشد آدمی)