دسته بندی

تبلیغات
سخن روز
پائولو کوئیلو

پائولو کوئیلو

سختگیری آسان است.تنها کاری که لازم است دوری از مردم و بدین ترتیب،پرهیز از رنج است.در این حالت لازم نیست خطر عشق،ناامیدی و رویاهای ناکام را به جان بخریم.مکتوب

محصولات اخیر
کتاب های انتشارات ققنوس